O‘ZBEK TILIDAGI FONETIK HODISALAR IQBOL MIRZONING “BONU” ROMANI TAHLILI MISOLIDA

21.04.2024 "Modern Science and Research" xalqaro ilmiy jurnali 1 seriyasi. Volume 3 Issue 4

Abstract. Mazkur maqolada o‘zbek tilidagi fonetik hodisalar haqida so‘z yuritiladi va Iqbol Mirzoning ‘‘Bonu’’ romani misolida nutqda yuz beradigan turli fonetik o‘zgarishlar va ularning hosil bo‘lish sabablari ko‘rsatiladi. Har bir fonetik o‘zgarish ba’zi misollar asosida tahlil qilinadi.

Keywords: Fonetik hodisalar, kombinator va pozitsion o‘zgarishlar, akkomodatsiya, dissimilyatsiya, metateza, epenteza, proteza, reduksiya.


Telegram ZENODO OpenAire Copernicus Cyberleninka Google Scholar Impact Factor