BOSHLANG’ICH SINFLARDA ONA TILI VA O’QISH SAVODXONLIGI HAMDA TABIIY FANLAR INTEGRATSIYASI

03.04.2024 "Modern Science and Research" xalqaro ilmiy jurnali 1 seriyasi. Volume 3 Issue 4

Abstract. Ushbu maqolada boshlang’ich sinflarda integratsion ta’limni yo’lga qo’yishning ayrim talab va shartlariga asoslangan holda 2-sinf ona tili va o’qish savodxonligi va tabiiy fanlar darsligi o’zaro integratsiyalashtirilgan. Shuningdek, bu turdagi dars loyihasiga doir mashg’ulot strukturasi ham tavsiflangan.

Keywords: Ta’lim, ona tili va o’qish savodxonligi, tabiiy fan, fanlararo aloqadorlik.


Telegram ZENODO OpenAire Copernicus Cyberleninka Google Scholar Impact Factor