DARS JARAYONIDA EMOTSIYANI BOSHQARISH

03.04.2024 "Modern Science and Research" xalqaro ilmiy jurnali 1 seriyasi. Volume 3 Issue 4

Abstract. Ushbu maqolada dars jarayonining yaxshi bo‘lishida emotsiyaning ahamiyati haqida, turli xil konfiliktlarni, shaxsiy muammolarni va shaxsiy nizolarni dars jarayoniga aralashtirmaslik haqida, shuningdek o‘quvchilardagi emotsional holatlarning dars jarayoniga ta`siri haqida ma`lumotlar keltirib o`tilgan.

Keywords: emotsional holatlar, o`quvchilarda emotsiya, o`qituvchilaning emotsional holatlari, emotsiyaning dars jarayoniga ta`siri.


Telegram ZENODO OpenAire Copernicus Cyberleninka Google Scholar Impact Factor