HARAKATLI O‘YINLAR VOSITASIDA SHAXSNI AHLOQIY TARBIYALASH

01.04.2024 "Modern Science and Research" xalqaro ilmiy jurnali 1 seriyasi. Volume 3 Issue 3

Abstract. Ushbu maqolada jismoniy tarbiya darslarida shaxsning jismoniy sifatlari milliy harakatli o‘yinlarning turlari yordamida o‘quvchilarni estetik anglash vazifalarini amalga oshirish jarayonini amaliyotga joriy etish usullaridan foydalanish haqida so`z boradi.

Keywords: Jismoniy tarbiya va sport, ta`lim-tarbiya, milliy, jismoniy, ma`naviy, axloqiy, estetik, malaka, faoloiyat, amaliyot, jarayon, mahorat, musobaqa,o`yin, pedagog, o`qituvchi,murabbiy, o`quvchilar.


Telegram ZENODO OpenAire Copernicus Cyberleninka Google Scholar Impact Factor